Položky hodnocení

V zájmu jednoduššího známkování by mělo zadání ve Workshopu obsahovat vyhovující počet "položek hodnocení". Každá položka by se měla zaměřit na určitý aspekt zadání. Nejčastěji se používá 5 až 15 těchto položek (ať slovních či kvantitativních), konkrétní počet závisí na rozsahu a složitosti zadání. Přípustné je i zadání s jedinou položkou hodnocení; způsob hodnocení je potom prakticky stejný jako u modulu Úkol.

Typ položek je závislý na způsobu známkování.

Neznámkováno. Každou položku hodnocení tvoří popis vybraného aspektu zadání. Povinností hodnotitele je přidat komentáře ke všem těmto aspektům. Stejně jako u jiných způsobů hodnocení je i zde prostor pro obecné komentáře.

Hodnocení podle kritérií. Položky hodnocení mají tyto tři charakteristické vlastnosti:

  1. POPIS. Zde by mělo být jasně stanoveno, jaký aspekt práce položka hodnotí. Pokud je hodnocení kvalitativní, je vhodné podrobně popsat, jaký výsledek bude považován za výborný, průměrný a slabý.
  2. ŠKÁLU. K dispozici je několik předem připravených škál. Od jednoduchých škál typu Ano/Ne, přes vícebodové škály až k plné procentuální škále. Každá položka má vlastní škálu, kterou byste měli vybrat tak, aby dobře vystihovala předpokládaný počet variací položky. Poznámka: Použitá škála nemá vliv na důležitost položky ve výpočtu konečného bodování, dvoubodová škála bude mít stejný "vliv" na výsledky jako stobodová škála, pokud je všem položkám hodnocení přiřazena stejná váha.
  3. VÁHU. Při výpočtu souhrnné známky je položkám hodnocení standardně přiřazena stejná váha. Výchozí stav můžete změnit, když důležitějším položkám přiřadíte váhu vyšší než jedna a méně důležitým přiřadíte váhu nižší. Změna váhy NEMÁ vliv na hodnotu nejvyšší možné známky, ta je pevně nastavena parametrem "Známka za odevzdanou práci". Váhy můžete nastavit i na zápornou hodnotu, to je ale pouze experimentální vlastnost.

Dichotomické hodnocení Ano/Ne. Položky obvykle popisují určité prvky nebo aspekty, které musí odevzdaná práce obsahovat. Hodnotí se potom přítomnost či nepřítomnost definovaného prvku/aspektu. V tabulce "Způsob hodnocení" uvede učitel hodnotu známky pro případy, kdy jsou přítomny všechny aspekty, kdy jeden chybí, dva chybí atd. Jednotlivým aspektům lze přiřadit různou váhu podle důležitosti. Méně důležitým aspektům může být přiřazena váha nižší než 1. Celkový "počet chyb" je váženou sumou chybějících aspektů. Hodnotitel má vždy možnost navržené hodnocení mírně korigovat.

Hodnocení volbou charakteristiky. Položky by měly obsahovat charakteristiky, k nimž by bylo možné odevzdanou práci zařadit. Charakteristiky mohou být kumulativní nebo navzájem nezávislé. Hodnotitel se musí rozhodnout, která charakteristika nejlépe vystihuje hodnocenou práci. Učitel také musí ke každé charakteristice přiřadit navrhovanou známku, obvykle odstupňovaně. Hodnotitel může navrhovanou známku mírně korigovat.

Hodnocení sadami charakteristik. Tento způsob hodnocení je podobný jako hodnocení volbou charakteristiky, liší se pouze tím, že je zde definováno několik sad charakteristik. Počet sad je možné nastavit v parametrech workshopu. Jednotlivé sady se vztahují k vybranému aspektu práce, každá sada může obsahovat až pět charakterik. Počet charakteristik v jednotlivých sadách se v rámci jednoho workshopu může lišit. Při nastavení sady můžete jednoduše ponechat určitý počet charakteristik prázdných. Takto je možné vytvořit sady se dvěma, třemi až pěti charakteristikami. Jednotlivým sadám je možno přiřadit různou váhu. Jednotlivé charakteristiky jsou známkovány 0, 1, 2, 3, 4. Známka za hodnocení je potom váženým součtem těchto známek.

Rejstřík všech souborů nápovědy