Způsob hodnocení

Práce v modulu Workshop lze známkovat různým způsobem. Zde jsou uvedeny všechny dostupné způsoby hodnocení:

 1. Neznámkováno. U tohoto typu zadání nemá učitel zájem o kvantitativní hodnocení. Studenti práce slovně komentují, ale neznámkují je. Učitel však může komentáře studentů známkovat. Základem pro konečnou známku je potom "Známka za hodnocení". Jestliže učitel hodnocení studentů neoznámkuje, daná práce nemá konečnou známku.
 2. Hodnocení podle kritérií. Toto je výchozí forma hodnocení. Hodnocení každé práce sestává z řady kritérií – "položek hodnocení". Každá položka by se měla zaměřit na určitý aspekt zadání. Nejčastěji se používá 5 až 15 těchto položek (ať slovních či kvantitativních), konkrétní počet závisí na rozsahu a složitosti zadání. Přípustné je i zadání s jedinou položkou hodnocení; způsob hodnocení je potom prakticky stejný jako u modulu Úkol.

  Položky hodnocení mají tyto tři charakteristické vlastnosti:

  1. POPIS. Zde by mělo být jasně stanoveno, jaký aspekt práce položka hodnotí. Pokud je hodnocení kvalitativní, je vhodné podrobně popsat, jaký výsledek bude považován za výborný, průměrný a slabý.
  2. ŠKÁLU. K dispozici je několik předem připravených škál. Od jednoduchých škál typu Ano/Ne, přes vícebodové škály až k plné procentuální škále. Každá položka má vlastní škálu, kterou byste měli vybrat tak, aby dobře vystihovala předpokládaný počet variací položky. Poznámka: Použitá škála nemá vliv na důležitost položky ve výpočtu konečného bodování, dvoubodová škála bude mít stejný "vliv" na výsledky jako stobodová škála, pokud je všem položkám hodnocení přiřazena stejná váha.
  3. VÁHU. Při výpočtu souhrnné známky je položkám hodnocení standardně přiřazena stejná váha. Výchozí stav můžete změnit, když důležitějším položkám přiřadíte váhu vyšší než jedna a méně důležitým přiřadíte váhu nižší. Změna váhy NEMÁ vliv na hodnotu nejvyšší možné známky, ta je pevně nastavena parametrem "Známka za odevzdanou práci". Váhy můžete nastavit i na zápornou hodnotu, to je ale pouze experimentální vlastnost.
 3. Dichotomické hodnocení Ano/Ne. U tohoto typu zadání jsou práce hodnoceny pomocí sady škál Ano/Ne. Známka je určena tabulkou "Způsob hodnocení", která udává vztah mezi počtem negativních odpovědí a navrhovanou známkou. Například: Odevzdaná práce musí obsahovat šest důležitých prvků/aspektů. V tabulce "Způsob hodnocení" budou uvedeny známky pro případy, kdy jsou obsaženy všechny aspekty, kdy jeden chybí, dva chybí atd. Jednotlivým aspektům lze přiřadit různou váhu podle důležitosti. Celkový "počet chyb" je váženým součtem chybějících aspektů. Každý aspekt má výchozí váhu 1. Způsob známkování bude často nelineární; např. pro zadání, které má 10 částí, mohou mít navrhované známky hodnotu 90%, 70%, 50%, 40%, 30%, 20%, 10%, 0%, 0%, 0% . Hodnotitel může při stanovení konečné známky upravit navrhovanou známku až o 20 % (nahoru nebo dolů).
 4. Hodnocení volbou charakteristiky. Toto je nejjednodušší způsob známkování (i když ne nutně nejjednodušeji nastavitelný). Odevzdané práce se hodnotí podle sady charakteristik. Hodnotitel vybírá, která charakteristika se pro danou práci nejlépe hodí. Známku určuje tabulka "Charakteristika", v níž je pro každou charakteristiku uvedena navrhovaná známka. Příklad: Zadání může mít nastaveno pět charakteristik, hodnotitel potom při hodnocení vybírá pro každou hodnocenou práci jednu z nich. Podobně jako u dichotomického hodnocení může hodnotitel při stanovení konečné známky upravit navrhovanou známku až o 20 %.
 5. Hodnocení sadami charakteristik. Tento způsob hodnocení je podobný hodnocení volbou charakteristiky, liší se pouze tím, že je zde definováno několik sad charakteristik. Jednotlivé sady se vztahují k vybranému aspektu práce, každá sada může obsahovat až pět charakteristik. Sady charakteristik mohou mít přiřazeny různé váhy, výsledná známka je váženou kombinací bodů z každé charakteristiky. U tohoto typu hodnocení není možné automaticky vypočtenou známku dodatečně upravovat.

Rejstřík všech souborů nápovědy